V oblasti životního prostředí plánuje MŽP v roce 2011 celkem 15 změn

 Přehled nových předpisů:

Zákon č. 695/ 2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů Nařízení vlády č. 679/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov Nařízení vlády č. 680/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko Nařízení vlády č. 681/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava Nařízení vlády č. 682/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava Nařízení vlády č. 683/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce Nařízení vlády č. 684/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko Nařízení vlády č. 685/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník Nařízení vlády č. 686/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko Nařízení vlády č. 687/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy Nařízení vlády č. 688/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory Zákon č. 6/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 3/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 19/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice Nařízení vlády č. 20/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko Nařízení vlády č. 21/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Nařízení vlády č. 22/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy

Nařízení vlády č. 23/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví Nařízení vlády č. 24/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská Nařízení vlády č. 25/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří Nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko Nařízení vlády č. 27/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny Nařízení vlády č. 28/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory  

Leden:

 • Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech
 • Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
Únor:
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Květen:
 • Návrh nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
Září:
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • Návrh věcného záměru zákona o odpadech
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Říjen:
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Listopad:
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
Prosinec:
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona o Národním parku Křivoklátsko
 • Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Copyright © STUŽ 2007-2010