Velká novela vodního zákona a související legislativní vývojVelká novela vodního zákona byla nutná pro účely implementace nových evropských směrnic
 • o ochraně podzemních vod před znečišťováním  a zhoršováním stavu (2006/118/ES)
 • o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES).

Dále měla naše republika povinnost reagovat na upozornění Evropské komise na neúplnou nebo nesprávně provedenou transpozici Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).Kromě toho, cílem této novely vodního zákona je definovat některé nezbytné nové pojmy a změnit některé části dosavadní právní úpravy, které se nějakým způsobem neosvědčily.Podstatnou novou úpravou je precizování definice odpadních vod. Především se výslovně, v zákoně, stanoví, že za odpadní vody se nepovažují vody odtékající z jednotné kanalizace při dešti dešťovými oddělovači.Dále je výslovně řečeno, že odpadními vodami nejsou srážkové vody odtékající z pozemních komunikací v případě, že jejich znečištění je řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Z této formulace ovšem může vyplývat, že není-li řešeno případné znečištění těchto srážkových vod z komunikací všeho druhu technickým opatřením, mělo by se jednat vždy o odpadní vody. Takový názor je ovšem prakticky nepřijatelný. Při aplikaci této právní úpravy (§ 38 odst. 2 vodního zákona) bude patrně nutno postupovat podle ustanovení § 38 odst. 13 vodního zákona a přijmout rozhodnutí příslušného krajského úřadu v pochybnostech o tom, zda jde o odpadní vody či nikoliv.
Nová úprava je též v oblasti nakládání se závadnými látkami. Je upravena a prakticky zmírněna řada povinností při nakládání s některými závadnými látkami (§ 39 odst. 4 vodního zákona).Velmi důležitá je ovšem nová povinnost provádět zkoušky těsnosti staveb a zařízení pro nakládání se závadnými látkami. Od 1.8.2010 lze zkoušky těsnosti provádět jen prostřednictvím odborně způsobilé osoby [§ 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona]. Požadavky na odbornost těchto osob bude stanovena v připravované vyhlášce Ministerstva životního prostředí.V souvislosti s Velkou novelou vodního zákona musí být novelizována řada prováděcích předpisů.

Jde především o vyhlášky:

 • Vyhláška č. 431/2001 sb., o měření množství vody a vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • Vyhláška o vodních útvarech, způsobu hodnocení jejich stavu a potenciálu silně ovlivněných umělých vodních útvarů, náležitostech programů zjišťování a hodnocení jejich stavu
 • Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob  a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění podzemních vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • Vyhláška k rybničnímu hospodaření a kategorizaci rybníků
 • Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se stanoví veřejné přístavy, ve kterých se rozrušují ledové celiny
 • Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
 • Nařízení vlády ke sledování, měření a evidenci znečištění odpadních vod (nahrazení vyhlášky č. 293/2002 Sb.)
 • Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 

Copyright © STUŽ 2007-2010