Historie STUŽ 

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení). Založil ji první ministr životního prostředí tehdejšího Československa Josef Vavroušek v roce 1992. STUŽ je zaměřena na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného života na místní, regionální, národní a globální úrovni. Sdružuje odborníky zabývající se ekologií a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi.

Jedním z hlavních poslání STUŽ je ochrana přírody a krajiny. Základním cílem STUŽ je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

 V současné době sdružuje STUŽ více než 450 registrovaných členů. V jejích řadách působí nejen ekologové, ale i přírodovědci, ekonomové, technici, lékaři, právníci, sociologové, filosofové, novináři, umělci, studenti a další lidé, kteří usilují o stejné cíle. V čestném předsednictvu jsou známé osobnosti z vědeckého i uměleckého života.

Historie  STUŽ – regionální pobočky KARLOVY VARY

 

V rámci STUŽ existují její regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce. Tyto organizační součásti STUŽ vznikají na základě iniciativy členů Společnosti, kteří usilují o koordinovanou činnost v rámci určitého regionu nebo kteří se zaměřují na řešení určitého specifického problému, spadajícího do zaměření činnosti Společnosti.

Regionální pobočka STUŽ v Karlových Varech vznikla koncem roku 1999. Pobočka má svou vlastní právní subjektivitu a územní působnost v Karlovarském kraji. Externě pobočka spolupracuje s řadou odborníků z oblasti životního prostředí a problematiky trvale udržitelného rozvoje. Spolupracuje s jinými NNO, podnikateli, školami, organizacemi apod. 

Zakladatelem pobočky byl  RNDr. Pavel Žlebek, narozen : 6. dubna 1944 v Ostravě

.

Profesní činnost :

1961 – 1962dělník ve Vítkovických železárnách Ostrava

1968 – 1976středoškolský profesor                                                 

1976 – 1990podnikový ekolog  u těžebního podniku Keramické 

                        a sklářské suroviny K. Vary

 • Spravoval z hlediska ekologických a pozemkových vazeb přes 50 dobývacích prostorů těžby kaolinů, keramických jílů, sklářských a slévárenských písků v ČR
 • Zpracovával studie, plány a projekty rekultivaci po těžbě – řídil rekultivační práce
 • Od r. 1980 člen subkomise životního prostředí ČSAZV, která řešila v rámci RVHP úkol : Rekultivace po těžbě nerostných. surovin. Publikoval přes 20 odborných prací.

1990 – 1994 - Úřad města K.Vary – vedoucí odboru životního prostředí 

                     (na základě konkurzu)

 • Založil nové ekologické pracoviště veřejné správy v Karlových Varech
 • Tvorba městských vyhlášek v návaznosti na vznikající novou ekolegislativu v ČR
 • Publikační činnost
 • Organizace vzdělávacích akcí v městě – Ekofilm K. Vary, Ekoimpuls K.Vary, občanské soutěže, založení městské půjčovny videopořadu s ekologickou a zdravotní tématikou …
 • Zadání a spolupráce na koncepčních materiálech aplikované ekologie města (inventarizace, pasport a generel zeleně, ÚSES, rozptylová studie, hluková mapa, odpadové hospodářství, cyklistické stezky …)                

1994 – 1998 – Náměstek primátora města Karlovy Vary pro ekologii, dopravu

                       a výstavbu

 • Iniciátor a koordinátor zpracování Územního plánu města
 • Iniciátor a koordinátor zpracování Programu sociálního a ekonomického rozvoje města K. Vary (PSER)  - předseda řídicí skupiny
 • Zpracování pilotního projektu ”Elektrická nezávislá doprava ve vnitřním lázeňském území města Karlovy Vary” – publikační i přednášková činnost na toto téma (přednáška v Monte Carlu)
 • Organizátor prvního specializovaného Elektromobilového autosalonu v zemích východní Evropy a Mezinárodní konference na téma "Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji" – ředitel deseti ročníků této akce

1999 -  Spoluzakladatel a předseda STUŽ - regionální pobočky Karlovy Vary

 • OSVČ v oboru ekologického poradenství, lektorská a publikační činnost 

Bohužel 17. března 2010 tragicky zahynul. 

Základní cíle organizace

 • ochrana přírody a krajiny, jež je jedním z jejích hlavních poslání,
 • hlubší poznání vztahů mezi člověkem a přírodou, lidskou společností a jejím životním prostředím, hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím,
 • hledání a prosazování lidských hodnot a způsobů života, umožňujících trvale udržitelný kvalitní rozvoj schopností člověka jako reálné alternativy vůči kvantitativnímu růstu založenému na stupňování potřeby energie a hmotných statků v důsledku kolektivistických iluzí nebo sobectví a hedonismu,
 • vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni,
 • informování veřejnosti o skutečném stavu životního prostředí, jeho příčinách i důsledcích a cestách řešení vzájemně spjatých ekologických, ekonomických, sociálních, zdravotních, politických i dalších problémů,
 • iniciování mezinárodní sítě organizací zaměřených na prosazování trvale udržitelného způsobu života. 
 • Aktivity  STUŽ K. Vary

Historie:

 • Každoroční pořádání Mezinárodní konference: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji – 10. ročníků
 • Založení sítě Ekocenter v Karlovarském kraji – K. Vary, Sokolov, Cheb
 • I. Biojarmark v Karlových Varech 19.9-20.9.2007
 • ve spolupráci s Hipocentrem Pá-ja
 • Hipoterapie formou historie a sázení pohádkového lesa. 23.6.2007 Stanovice,  Rozloučení s prázdninami 

Semináře :

Eutrofizace, Komunikace, Veřejné projednání SPURM, Voda v přírodě, Úvod do Ekoporadenství, MA 21, Seminář k udržitelnému rozvoji města Karlovy Vary, projekt Zdravé město, Krajinný ráz a národní parky Floridy, Bioodpadyve spolupráci s AQUSANA – Zdravá voda, o.p.s seminář OZE – geotermální energie, tepelná čerpadla 

Ve spolupráci s MMKV :

Den zdraví ve zdravém městěKe Dni MP – promítání filmů s ekologickou tématikou z tuzemska i ze světa pro ZS K. V. 

Výstavy:

Fair trade, Betlémy z přírodních materiálů, Výstava fotosoutěže v Karlovarské knihovně 

Fotosoutěže:

„Co se mi nelíbí na Karlovarském kraji“, „Bolševník velkolepý“ 

Spolupráce s denním stacionářem Mateřídouška:

Třídění odpadu, Promítání filmů – ekologie, životní prostředí, příroda, Větrné a vodní elektrárny, promítání filmů „Zachraňme Zemi“, 

Naučné stezky:

Ve spolupráci s MMKV, farmou Kozodoj, MÚ Nová Role, Mapa ve spolupráci s LLKV, publikace Naučná stezka LP ve spolupráci s LP KV 

Půjčovna videopořadů s ekologickou tématikou 

Ekologická výchova:

Hartenberské školnění ve spolupráci s majitelem hradu Hartenberg p. Loosem a ISŠTE Sokolov, ve spolupráci s OA K.V. – promítání filmů s ekologickou tématikou, promítání filmů s ekologickou tématikou pro I. Stupeň ZŠ Krušnohorská K.V. 

Ve spolupráci s farmou Kozodoj – Bioslavnosti,  

Poradenská činnost v oblasti ekologických technologií, Zpracování odborných materiálů, projektů , posudků , hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (EIA) externími spolupracovníky 

Publikace:

Důležité kontakty, Hluk a emise, Praktický rádce, Spolupráce s médii, Životní prostředí Evropana, Koncepce EVVO 

TV DUHA – ekologická témata

 Vytvoření série vzdělávacích programů na CD – oblast OZE 

Další partneři žadatele:

(dlouhodobí či jednorázoví ke konkrétní akci) Dlouhodobě spolupracujeme z KÚKK, MMKV, Farmou Kozodoj, Denním stacionářem Mateřídouška, národnostními menšinami, Hipocentrem Pája, REDI, školami základními i středními, spolupráce s příhraniční oblastí Sasko a dalšími neziskovými organizacemi – nejsou partneři, nýbrž spolupracovníci na určité akce či činnosti

· ·               Síť environmentálních center v Karlovarském kraji  
Operační program - Rozvoj lidských zdrojů
Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/4.2.16.4 
Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR·
Ekocentrum environmentálního vzdělávání a osvěty
Karlovy Vary 
Tento projekt je podpořen Státním fondem životního prostředí
                 

  

Copyright © STUŽ 2007-2010