Málo zeleně a míst k setkávání? Žádejte o grant

19. 1. 2011 - [Econnect/Nadace partnerství]

Chybí ve vaší obci zelené místo, které by sloužilo aktivitám dětí, oddychu důchodců i vzájemnému setkávání obyvatel? Nadace Partnerství opět poskytuje obcím, školám, občanským sdružením a příspěvkovým organizacím možnost získat peníze na vytvoření zelených veřejných prostranství. Žádosti o grant nazvaný Místo pod stromy můžete posílat až do 2. března.

Nadační příspěvky dosahující výše až 200 tisíc korun podpoří vznik a obnovu dětských hřišť, školních zahrad, parků nebo sídlištních prostor. V minulém roce rozdělila Nadace Partnerství pro tento účel částku téměř 1 milion korun. Na pěti místech republiky (v Radkově, Úvalech, Doubravníku, Poustce a Sopotnici) pak začaly vznikat návrhy na změnu neupravených ploch v zelené odpočinkové zóny s lavičkami a herními prvky pro děti.

Základní myšlenkou a podmínkou udělení grantu je zapojení široké veřejnosti do všech fází proměny vybraného prostoru, od přípravy a plánování až po konečné utváření. „Díky účasti na plánování mají obyvatelé šanci ovlivnit konečnou podobu místa tak, aby splňovalo jejich představy i potřeby. Vystihnutím smyslu a podstaty veřejné plochy pak může obec docílit funkčnosti a atraktivity místa pro jeho budoucí uživatele,“ uvádí Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Granty Místo pod stromy nejsou určeny pro pouhé technické řešení veřejného prostoru. „Chceme, aby zeleně v obcích přibývalo. Z tohoto důvodu musí být výsadba stromů a keřů významnou a nedílnou součástí projektu,“ komentuje Ivana Adámková. Dodává, že vzhledem k negativnímu trendu ubývání rozmanitosti rostlinných druhů dávají přednost sázení dřevin typických pro ČR, tedy lípám, dubům, javorům a ovocným stromům.
Granty Místo pod stromy spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu finanční prostředky (granty), odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 238 miliónů korun 2 722 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.

Místo pod stromy je grantem, který vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Rozdělené peníze každoročně směřují na podporu vzniku a obnovu stávajících zelených veřejných prostranství. Při udělování grantů klade Nadace Partnerství důraz zejména na zapojení místních občanských sdružení, škol a spolků do všech fází utváření veřejných prostranství. Obyvatelé tak mají šanci ovlivnit konečnou podobu místa tak, aby splňovalo jejich potřeby a požadavky. Kromě finanční podpory v maximální výši 200 tisíc korun poskytuje Nadace Partnerství také odborný seminář pro realizátory zaměřený na komunitní plánování a zprostředkuje asistenci odborného konzultanta.

Ubývání biodiverzity neboli rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Největší negativní změny jsou pozorovány v některých rozvojových zemích, zejména v oblasti tropického pásma. Ubývaní biodiverzity se však nevyhýbá také České republice. Přestože je česká příroda charakteristická svou vysokou druhovou i krajinnou rozmanitostí, mnoho druhů rostlin a živočichů patří mezi kriticky nebo silně ohrožené. Nadace Partnerství se snaží svými aktivitami na tento negativní trend upozornit.

Copyright © STUŽ 2007-2010